Home » Wideo » RIO potwierdza – uchwały podjęte na ostatniej sesji nadzwyczajnej były nieważne

Z niekłamaną i „wątpliwą” satysfakcją informuję zainteresowanych i niezależnie myślących internautów, że sprawa legalności, czy nielegalności 2 uchwał podejmowanych na nadzwyczajnej sesji RG Janowiec w dniu 21 lutego 2014 roku została definitywnie rozstrzygnięta Uchwałą Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. RIO w Lublinie -uchwałą z 11 marca 2014 roku w sprawie wszczęcia postępowania nadzorczego wobec 2 uchwał RG Janowiec stwierdza nieważność 2 uchwał RG Janowiec z 21 lutego 2014 roku:
1) w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2014 r.
2) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
RIO stwierdza, że w/w uchwały ” zostały podjęte z istotnym naruszeniem prawa” i z mocy prawa są nieważne. Zdaniem Kolegium RIO ” projektów uchwał, odrzuconych przez radę w głosowaniu na poprzedniej sesji rady, nie można traktować jako projektów sporządzonych i przedłożonych radzie przez organ wykonawczy gminy na kolejną sesję”.
„Inicjatywa sporządzania projektów uchwał w sprawie zmian w budżecie i wieloletniej prognozie finansowej należą do wyłącznej kompetencji organu wykonawczego gminy, w tym przypadku do pełniącego funkcję wójta gminy Janowiec, w tym zakresie rada( radni) nie ma (mają) inicjatywy uchwałodawczej”.
Moja informacja jest odpowiedzią na pytanie zamieszczone pod zdjęciem w artykule ” Awantura o sesję”, zamieszczonym w opiniotwórczym TP Nr 9 z dnia 5 marca 2014 roku. Pytanie brzmiało: „Radny Roman Szymański twierdził, że działania grupy radnych opozycyjnych nie są zgodne z przepisami. Ale czy miał rację krytykując kolegów?”
Odpowiedź brzmi:” niestety” miał rację. A dokładnie krytykowałem umieszczenie w porządku obrad w/w sesji nadzwyczajnej pkt 4 i 5, tj. uchwał w sprawie zmian budżetowych i zmiany wieloletniej prognozy finansowej. Gwoli ścisłości i rzetelności dziennikarskiej, nigdy nie kwestionowałem legalności i trybu zwołania sesji nadzwyczajnej. Zgodnie z art. 20 ust.3 – ustawy o samorządzie gminnym- „… co najmniej 1/4 ustawowego składu rady gminy może złożyć wniosek o zwołanie takiej sesji.”
Powtórzę też to co powiedziłem na sesji, ” że moje zdanie w sprawie przestrzegania prawa samorządowego jest niezależne od tego, czy wójtem jest Pan Gędek, czy gdyby to był Pan Kocoń, czy inny Pan Kowalski”.
Szkoda, że najczęściej względy ambicjonalne, pozamerytoryczne oraz partykularne interesy są ważniejsze i rozstrzygają o wyniku głosowania, a nie zdrowy rozsądek i troska o żywotne interesy mieszkańców gminy.

z poważaniem

radny Roman Szymański

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.