Home » Wideo » Relacja p.o. wójta gminy Janowiec, Jana Gędka, czyli co się działo przez ostatnie 3 miesiące

Ostatni numer „Gazety Janowieckiej” zawiera m.in. wypowiedź p.o. wójta Janowca, Jana Gędka, odnoszącą się do sytuacji zastanej po objęciu urzędu oraz planów na najbliższe miesiące. Poniżej cytujemy tą wypowiedź, która powinna być interesująca dla mieszkańców gminy:

Dwa miesiące nowej funkcjonalności Gminy Janowiec

Praktycznie od dwóch miesięcy pełniąc funkcję Wójta Gminy Janowiec spotkałem się z szeregiem procesów, sytuacji i problemów związanych z funkcjonowaniem gminy. Niektóre rzeczy są proste do rozwiązani, a inne są znacznie bardziej skomplikowane. Są także tematy których się nawet nie spodziewałem. Niezależnie od sytuacji staram się jednak, aby na pierwszym miejscu zawsze był mieszkaniec naszej gminy. Patrząc z krótkiej perspektywy czasu chciałbym podzielić się z mieszkańcami kilkoma refleksjami.

Spotkania z mieszkańcami

Wychodząc na przeciw potrzebom mieszkańców w ostatnim czasie odbyły się spotkania we wszystkich sołectwach w naszej gminie. Spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród mieszkańców. Przebiegały one w spokojnej i twórczej atmosferze. Dyskutowano o potrzebach mieszkańców. Były także przedstawiane stany zaawansowania prac na poszczególnych inwestycjach i plany dalszego działania. Mieszkańcy proponowali różne rozwiązania dla problemów ich nurtujących. Wśród wniosków wynikłych z tych spotkań nasuwa się jeden główny, że takie spotkania są potrzebne wręcz niezbędne i powinny odbywać się systematycznie, aby mieszkańcy mogli być informowani o najważniejszych wydarzeniach w gminie na bieżąco jak również podejmować dyskusje o sytuacjach trudnych i kłopotliwych.

Likwidacja Zakładu Gospodarki Komunalnej

W tym czasie największym problemem było jak najszybsze uruchomienie funkcjonowania zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jak się okazało jego likwidacja była w ogóle nieprzygotowana i nieprzemyślana. Nie zostały podjęte żadne elementarne działania związane ze stworzeniem nowej struktury, która zapewniałaby dalszą funkcjonalność tego obszaru. W okresie likwidacji zakładu tj. w miesiącach: lipiec sierpień i wrzesień nie zostały wykonane żadne analizy pod kątem ewentualnego przejęcia zadań po zlikwidowanym majątku, kto miałby te zadania wykonywać i w jakiej formie. Niestety w tych miesiącach poprzedni wójt zaangażował się w walkę z mieszkańcami w licznych sprawach sądowych jak również prowadził walkę z inicjatorami referendum zamiast zająć się własnymi obowiązkami. Nie liczyły się wówczas żadne interesy gminy tylko próba ochrony własnego stanowiska. Likwidacja ZGK bez przygotowania i szczegółowego nadzoru spowodowała powstanie nieuzasadnionych kosztów, które w dużej części były możliwe do uniknięcia. Straty sięgnęły kilkadziesiąt tysięcy złotych. Przykładem rażącej niegospodarności odwołanego Wójta była np. sytuacja, że nie wręczył wypowiedzenia w wyznaczonym terminie panu kierownikowi ZGK, co skutkowało dodatkową koniecznością wypłacenia odszkodowania za skrócony okres wypowiedzenia. Taka sama sytuacja miała miejsce także w przypadku Głównej Księgowej. Po przeprowadzeniu wizji lokalnych w terenie wszystkich ujęć wodnych i przepompowni można stwierdzić, że stan techniczny przejętych ujęć wodnych i przepompowni należy uznać za fatalny. Wszystkie instalacje są mocno niedoinwestowane. Rezerwowe pompy na ujęciach były niewyremontowane. Należy stwierdzić także brak elementarnej dokumentacji ruchowej. Stan techniczny instalacji podziemnej jest zły. Jedynie stan techniczny oczyszczalni ścieków pod względem technicznym i dokumentacyjnym jest poprawny i zadowalający. Należy jednak zauważyć, że oczyszczalnia praktycznie została odbudowana z pieniędzy popowodziowych w 2010 r.

Niezależnie od faktu, że Zakład Gospodarki Komunalnej został zlikwidowany, to Gmina i tak musi realizować te zadania. W takiej sytuacji został stworzony oddzielny referat, który przejął te zadania. Zdaję sobie sprawę, że obecnie może nie wszystko już działa w 100%, tak jak byśmy chcieli, ale zaniedbania były duże, nie da się wyremontować ujęć czy wymienić całej sieci w przeciągu kilku miesięcy.

Proszę mieszkańców o wyrozumiałość za niedociągnięcia pojawiające się w tym obszarze, ponieważ jest to dla gminy nowa sytuacja, została stworzona nowa struktura, został powołany nowy kierownik i próbujemy stworzyć nową, lepszą jakość działania w tym zakresie.

Inwestycje

Po wielu latach obietnic rozpoczęliśmy w końcu remont boisk przy Zespole Szkół nr 1. Przy naszym zaangażowaniu prace są już mocno zaawansowane i mam nadzieję, że tę inwestycję zamkniemy w planie mimo dużego wcześniejszego opóźnienia. Aby pieniądze z dofinansowania nie przepadły, w ekspresowym tempie została wybrana firma i natychmiast zaczęto prace ziemne. To co się wydawało niemożliwe, że do 10 grudnia prace muszą być zaawansowane już w 30%, to możemy powiedzieć dzisiaj, że mamy ten etap już za sobą i jest to już fakt dokonany. Otwarcie boisk planujemy na wiosnę 2014 r. Dodatkowo staramy się i mamy duże szanse aby zwiększyć zakres prac związanych z remontem tych boisk. Został złożony aneks na dodatkowe wyposażenie takie jak: bieżnia składająca z trzech torów, skocznia w dal, schody między boiskami. Jeżeli chodzi o kontynuację innych inwestycji to będą one także realizowane. Chcemy jeszcze w tym roku rozpocząć prace ziemne nad zalewem w Janowicach. Udało się przesunąć termin zakończenia tej inwestycji, ponieważ terminy zostały już poprzekraczane. Nie podjęcie działań równało się praktycznie ze stratą całości dofinansowania. Przesunięcie terminu daje duże szanse, że pieniądze z dofinansowania nie przepadną. Dofinansowanie tej inwestycji ze Starostwa także zostało przesunięte i będzie można je wykorzystać w 2014r. Cały czas czekamy na decyzje dotyczące dofinansowania na remont świetlic wiejskich w: Brześcach, Trzciankach i w Wojszynie. Planowana jest realizacja kanalizacji w części Oblas. Z dodatkowych zadań został złożony projekt na promocję gminy poprzez rozwój marketingu gospodarczego. Z kilkoma sąsiednimi gminami zostały rozpoczęte działania związane z powstaniem GEO-Parku związanego z niepowtarzalnymi walorami turystycznymi – geologicznymi przełomu Wisły. Zostały podjęte rozmowy ze Starostwem na temat remontu dróg powiatowych. Mamy zapewnienie, że zostaną zabezpieczone środki na poziomie około 800 000 zł. Dodatkowo zostały zaplanowane środki gminne na drogi i dalszą kanalizację gminy w wysokości blisko 1,5 mln zł. Pewnego wyjaśnienia wymaga sytuacja związana z rezygnacją z remontu budynku gminy za 1,6 mln zł. przy dofinansowaniu zewnętrznym w wysokości 500 tys. zł. Uważam, że na tak kapitałochłonny remont budynku urzędu gminy na razie nas nie stać. Jest szereg obszarów gdzie inwestycje są ważniejsze, dużo bardziej potrzebne. Zostały już podjęte działania, aby to dofinansowanie można było przeznaczyć np. na: wybudowanie boisk dla dzieci na wsiach, centrów rekreacji sportu dla dzieci i młodzieży, centrów spotkań dla mieszkańców wiosek. Są pomysły stworzenia centrum rzemiosła dla mieszkańców i twórców naszej gminy. Jak widać pomysłów prospołecznych nie brakuje. Jestem przekonany, że uruchomienia tego typu inwestycji z punktu widzenia mieszkańców jest dużo korzystniejsze i bardziej celowe. Pamiętajmy, że remont gminy miał być finansowany kredytem i jak już się zadłużać to na cele z których mieszkańcy będą mogli odnosić jakieś konkretne korzyści. Jednak należy stwierdzić, że dużo w tej nowej sytuacji będzie zależało także od Radnych i ich podejścia do wielu tematów. Obecnie widać, że mimo wcześniejszych deklaracji o współpracy składnych przez wszystkich Radnych współpraca jest jednak w ograniczonym stopniu. Najwyraźniej Radni, którzy popierali odwołanego wójta we wrześniowym referendum nie mogą się z tą sytuacją pogodzić, że społeczeństwo pokazało czerwoną kartkę poprzedniemu wójtowi i mają chyba nadzieję, że stara sytuacja jeszcze powróci. Na takim zachowaniu cierpi niestety gmina i jej mieszkańcy, bo zamiast iść do przodu, poszukiwać rozwiązań czy realizować nowe projekty, to czas jest marnowany na obronę starych układów. W takiej sytuacji powstaje tylko jedno pytanie: Jak takie zachowanie zostanie ocenione przez wyborców?

Popioły

Odrębnego wyjaśnienia wymaga kwestia potencjalnego składowania popiołów. Pragnę jednoznacznie podkreślić, że w Gminie Janowiec obecnie nie są prowadzone żadne rozmowy dotyczące składowania popiołów. Stwierdzam to z całą stanowczością i odpowiedzialnością niezależnie od tego co piszą niektóre gazety, które nawet nie próbowały ze mną rozmawiać, że składowiska popiołów w Janowcu nie będzie dopóki ja będę pełnił funkcję Wójta chyba, że Rada Gminy zadecyduje inaczej w co raczej wątpię. W związku z tym dalsze jakiekolwiek komentarze w tym temacie są zbyteczne.
Jan Gędek
Pełniący Funkcję Wójta
Gminy Janowiec

Żródło: „Gazeta Janowiecka”, nr 70

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.