Home » Wideo » Prawie 125 tys. zł – tyle dostaniemy od województwa na promocję naszej gminy!

Gmina Janowiec podpisała w ostatnich dniach umowę z Województwem Lubelskim o dofinansowanie Projektu: „Promocja potencjału gospodarczego i turystycznego gminy Janowiec narzędziem jej rozwoju” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: II. Infrastruktura ekonomiczna, Działanie: 2.4 Schemat B Marketing gospodarczy współfinansowanego ze środków europejskich i dotacji celowej.

Realizacja Projektu rozpoczęła się 02 lipca 2014 r. i potrwa do 30 czerwca 2015 r. Całkowita wartość projektu wynosi 167 999,99 zł, natomiast kwota dofinansowania wynosi 124 319,99 zł (co stanowi 74,00 % całkowitych kosztów kwalifikowalnych), w tym:

- dofinansowanie ze środków europejskich w kwocie 112 957,14 zł, co stanowi 90,86 %
kwoty dofinansowania,
- dofinansowanie w formie dotacji celowej – 11 362,85 zł, co stanowi 9,14 % kwoty
dofinansowania,
- wkład własny Gminy Janowiec – 43 680,00 zł, co stanowi 26,00 % wydatków
kwalifikowalnych.

Celem projektu jest promocja gospodarcza i turystyczna Gminy Janowiec, a poprzez to również województwa lubelskiego, w kraju i za granicą. Projekt zakłada opracowanie
Strategii promocji gminy na lata 2014-2020, przygotowanie i wdrożenie kompleksowej kampanii informacyjno-promocyjnej, stworzenie punktu obsługi inwestora, wykonanie interaktywnej aplikacji internetowej zawierającej informacje o przedsiębiorczości i atrakcjach turystycznych, bazie noclegowej i gastronomicznej, opracowanie bazy danych przedsiębiorców, jak również opracowanie i wydruk folderów promocyjnych w nakładzie 5 tys. szt. oraz innych gadżetów. Przewidziany jest również udział Gminy Janowiec w targach o charakterze międzynarodowym oraz wykonanie oznakowania turystycznego Gminy (tablic z mapami gminy wraz ze wskazaniem lokalizacji najciekawszych atrakcji turystycznych i przedsiębiorstw) i witaczy przy wszystkich drogach wjazdowych na teren gminy.

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia konkurencyjności Gminy Janowiec i promocji naszego regionu – niezwykle atrakcyjnego turystycznie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.