Home » Aktualności » Ponad 100 tys. zł mogła stracić gmina Janowiec na likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej!

Ponad 100 tys. zł mogła stacić nasza gmina w wyniku zaniedbań, do jakich doszło w trakcie likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej – mimo że pytany o potencjalne koszty likwidacji były wójt gminy twierdził: „kosztów procesu likwidacji nie widzę”.

Pomysł likwidacji Zakładu Gospodarki Komunalnej narodził się za rządów odwołanego na drodze referendum wójta Koconia. Przyczyną było fatalne funkcjonowanie tej jednostki, co dokładnie zbadała i potwierdziła Komisja Rewizyjna. 15 maja 2013 wystosowała ona wniosek w sprawie przejęcia przez UG Janowiec zadań realizowanych przez ZGK w Janowcu. W czerwcu br. radna Kęczkowska na sesji rady gminy mówiła: – W związku z przeprowadzoną kontrolą podjęliśmy decyzję, żeby włączyć ZGK do struktur Urzędu Gminy. Wiemy jaka jest w tej chwili sytuacja i finansowa i osobowa w zakładzie. Jest uchwała śmieciowa, połaczymy to wszystko razem i będzie tańsze w utrzymaniu i będzie w jednych rękach.

Stosowną uchwałę podjęto w czerwcu 2013 r. na sesji rady gminy, z której 14-minutową relację wideo zamieszczamy tutaj: Likwidacja ZGK, sesja rady gminy, czerwiec 2013 Na uwagę zasługuje pytanie radnego Dębickiego o możliwe koszty likwidacji ZGK oraz odpowiedź b. wójta Koconia: – Kosztów procesu likwidacji to ja nie widzę, problem zwolnień przejdzie z Zakładu do Gminy, systemy informatyczne tam są, my to przejmiemy. Być może jakieś elementy kosztów nastąpią, może z zatrudnieniem, bo jakość kady jest słaba – mówił Kocoń. Siedząca obok niego pani Skarbnik nie zaprzeczyła i nic od siebie w tej kwestii nie dodała. Uchwałę nr XXVII/156/2013 na sesji przyjęto stosunkiem głosów 8 do 7. Stawiała ona ZGK w stan likwidacji z dniem 1 lipca 2013 r., która zakończyć się miała 30 września 2013, aby 1 października mienie likwidowanego zakładu przejął Urząd Gminy Janowiec. Wykonanie uchwały powierzono wójtowi gminy Janowiec.

Ale 8 dni przed wskazanym terminem likwidacji odwołano na drodze referendum wójta Koconia, a jego obowiązki 15 października 2013 r. przejął Jan Gędek. Jak się później okazało, odwołany wójt nie tylko nie doprowadził likwidacji do „szczęśliwego końca” (choć miał na to 3 mce, bez kilku dni), ale – cytując dokument zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Janowiec, pozwolił aby likwidacja toczyła się bez właściwego nadzoru, co „przyczyniło się do znacznego wzrostu kosztów likwidacji ZGK”. We wnioskach końcowych wspomnianego dokumentu czytamy: „Koszt likwidacji ZGK poniesiony przez Gminę wyniósł 118 415 zł. Strata gminy związana z likwidacją ZGK wyniosła 102 783 zł. Skarbnik i Sekretarz Gminy zagwarantowali ludziom zatrudnionym w zlikwidowanym ZGK po dniu 30.09.2013 pracę na bazie oświadczenia słownego, zaciągając w ten sposób pewne zobowiązania. Istnieją niepozamykane sprawy związane z funkcjonowaniem ZGK, które mogą wygenerować dodatkowe koszty trudne do jednoznacznego oszacowania w chwili obecnej”.

Trudno nie przypisać takiej straty zaniedbaniom poprzedniej ekipy, która – skoncentrowana na kampanii przedreferendalnej najwyraźniej odpuściła sobie tak „błahe sprawy” jak przekształcenie jednostki mającej dbać o dostarczanie mieszkańcom wody, odbieranie ścieków i konserwację instalacji wodociągowo-kanalizacyjnych, skupiając się na utrzymaniu konkretnych osób u władzy.

Jak niedbalstwa, które doprowadziły do ponad 100-tysięcznej straty tłumaczyła pani Skarbnik na listopadowej sesji rady gminy? Całej jej wypowiedzi, a także wypowiedzi Sekretarza Gminy, można posłuchać tutaj. (cz. 1) oraz tutaj (cz. 2). W skrócie: „- Jak wiadomo, był ten czas przedreferendalny, było referendum, był ten czas niedecyzyjny” – powtarzała. Czy czuje się w jakimkolwiek stopniu odpowiedzialna, czy ma sobie coś do zarzucenia? Absolutnie nie. „Ja nie jestem osobą decyzyjną” – słyszymy z jej ust na tej samej sesji.

Przykro tego słuchać, bo najwyraźniej Pani ta zatraciła świadomość za co odpowiada Skarbnik – przypomnijmy, że do jej obowiązków NIE NALEŻY: protokołowanie spotkań przedreferendalnych, reprezentowanie gminy na dożynkach, odbieranie nagród typu „Perła Lubelszczyzny”, kontrola przebiegu rady pedagogicznej w Szkole Podstawowej czy przeganianie z jej terenu dyrektora Bińczaka.

Za to należy np.: zapewnienie kontroli finansowej zakładów i jednostek budżetowych.

Skoro w trakcie likwidacji ZGK (który był jednostką budżetową) doszło do tak dużej i niekontrolowanej straty i Pani Skarbnik nie ma sobie nic do zarzucenia, czy Rada gminy nie powinna potraktować poważnie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Janowiec (pkt. 12 obrad sesji zaplanowanej na 30 grudnia br.), pozwalając tym samym aby realizowała się na bardziej „reprezentacyjnym polu”, do którego najwyraźniej ma zacięcie? Pozostawimy to pytanie bez odpowiedzi, licząc na to, że Rada Gminy – jako organ kontroli nad realizacją powierzonych urzędnikom uchwał – dokona właściwej oceny pracy Pani Skarbnik.

 

Materiały źródłowe:

Szczegółowy protokół z czerwcowej sesji rady gminy: Protokół z XXVII sesji Rady Gminy Janowiec

Materiał wideo z sesji Rady Gminy Janowiec z dnia 20 czerwca 2013 r.: Materiał wideo, XXVII sesja Rady Gminy Janowiec

Uchwała Rady Gminy Janowiec z dn. 20 czerwca 2013 r. w sprawie likwidacji zakładu budżetowego – Zakładu Gospodarki Komunalnej w Janowcu: Uchwała nr XXVII/156/2013

Raport po likwidacji ZGK, przygotowany przez p.o. Wójta Gminy Janowiec Jana Gędka, 25.11. 2013r.: Materiał informacyjny dotyczący likwidacji ZGK w Janowcu

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.